آموزش یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر جوامع امروزی است و بدون آن زندگی مناسب در شرایط پیچیده کنونی سخت و ناممکن خواهد بود. واحد آموزش صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی، در راستای ارتقای سطح مهارت ها و توانمندی‌های کارشناسان مختلف نظام بهداشتی و درمانی و همچنین پاسخگویی به بخشی از نیازهای آموزشی کشور، به ویژه خانواده های محترم اعضای جامعه پزشکی، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مختلفی را متناسب با نیاز همکاران عزیز تدوین و آماده اجرا نموده است.
 

دوره های آموزشی در حال برگزاری: