پیوست شماره یک

بسته خدمات بیمه ای ویژه جامعه پزشکی

بیمه نامه های هشت گانه

1- پوشش بیمه درمان تکمیلی(مازاد درمان):

عبارت ازپوشش بیمه درمان تکمیل (مازاد درمان) کارکنان سازمان نظام پزشکی و اعضاء جامعه پزشکی طبق قوانین و مقررات جاری و مصوب شورای عالی بیمه وعرف بیمه گری و تعهدات اسناد مناقصه و توافقات مکتوب مورد تایید طرفین برای اعضاء متقاضی می باشد.

2-بیمه نامه مسؤولیت مدنی جامع حرفه ای اعضاء جامعه پزشکی)در بیمه نامه واحد):

عبارت ازپوشش بیمه:

1-2-مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گزار شامل پزشکان و سرفصلهای حرفه ای اعضاء در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت، قصور بیمه گزار و یا هرگونه محکومیت ناشی از عمل غیر عمد در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و ارائه مشاوره و به طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی و هزینه پزشکی و یا فوت شوند.

2-2-مسئولیتمدنی کارفرما در مقابل کارکنان مطب یا مرکز تشخیصی درمانی برای خسارتهایی که به ایشان با احراز مسئولیت کارفرماطبق جدول تعهدات بیمه نامه وارد شده باشد.

3-2-مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل اشخاص ثالث(بیماران ،ذوی الحقوق، همراهان ومراجعه کنندگان)در محدوده مطب/مرکز تشخیصی درمانی در مقابل خسارتهایی که مسئولیت وی محرز گردد.

3-بیمه عمر و حادثه (فوت به هر علت)کارکنان سازمان نظام پزشکی و اعضاء جامعه پزشکی:

عبارت از : پوشش بیمه ایی کلیه بیمه شدگان در مقابل خطر فوت بهر علت (طبیعی، بیماری و در اثرحادثه)و نقص عضو و از کارافتادگی دائم و قطعی(کلی وجزئی)ناشی از حوادث مشمول بیمه برای کارکنان سازمان و اعضاءمتقاضی جامعه پزشکی کشورمی باشد.

4- بیمه مسوولیت مدنی جامع کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث :

پوشش بیمه شامل مسؤولیت مدنی جامع سازمانهای نظام پزشکی کل کشور درمقابل کلیه کارکنان وهمکاران واشخاص ثالث طبق قوانین و مقررات و عرف جمهوری اسلامی ایران و مفاد اسناد مناقصه در محدوده مرزهای جغرافیایی داخل کشور می باشد.

5- بیمه نامه تجهیزات پزشکی(الکترونیکیEE):

عبارت از پوشش تجهیزات پزشکی موجود در مطب / مراکز تشخیصی درمانی در مقابل:1 - سیل - آب گرفتگی - امواج دریا2 - صاعقه - انفجار آتش سوزی3 - رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره4 - اتصال کوتاه - اتصال برق DC به برق AC5 - سقوط - واژگونی6 - تصادم - جابجائی7 - نم - رطوبت - ریختن مایعات بداخل دستگاه8 - عدم مهارت سهل انگاری9- مواد مصرفی معیوب - اجرای نادرست کار10- دود - دوده - ذرات معلق در هوا - گرد و خاک11- خسارتهای هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن12- دمای بالا - بخارات غیر خورنده13- باران - برف - تگرگ - بهمن14- یخ زدگی - یخ شناور15- خسارتهای هنگام باز و بسته کردن دستگاه16 - خرابکاری غیرعامدانه 17-سرقت18- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً مستثنی شده است.

6- بیمه نامه آتش سوزی و خطرات تبعی اموال و دارایی های مطب / مراکز تشخیصی درمانی:

عبارت از بیمه نامه آتش سوزی اموال و دارایی های اعضاء در مطب/ مراکز تشخیصی درمانی با توجه به موارد زیر و شامل پوشش خطرات اصلی (آتش سوزی، انفجار، صاعقه) و خطرات تبعی یا اضافی (1-طوفان، گردباد و تندباد 2- زمین لرزه 3- سیل و طغیان آب 4- سرقت موجودی و اثاثیه 5- ترکیدگی لوله های آب6- مسئولیت مدنی درمقابل همسایگان (مطب / مراکز تشخیصی درمانی)) می باشد

7-بیمه نامه شخص ثالث و حوادث سرنشین و بیمه نامه بدنه خودروهای کارکنان سازمان نظام پزشکی و اعضاء جامعه پزشکی::

عبارت از پوشش بیمه ای مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی (بیمه نامه شخص ثالث) و حوادث سرنشین شامل تعهدات جانی، مالی، هزینه پزشکی و بیمه نامه بدنه شامل مفاد خطرات اصلی و خطرات تبعی مندرج در قانون بیمه و مقررات و عرف صنعت بیمه کشور مربوط به خودروهای متعلق به پرسنل واعضاء جامعه پزشکی و( خانواده ایشان) می باشد.

8-بیمه نامه عمر مانده بدهکاربرای وام گیرندگان واحد وام:

- عبارت از پوشش بازپرداخت اقساط وام توسط بیمه گر بصورت یکجا به وام دهنده (صندوق وام )در صورت فوت بهر علت و نقص عضو واز کارافتادگی کامل و دائم وام گیرنده(بیمه شده)در طول مدت باز پرداخت می باشد.