IRIMCS

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی

آخرین برگزیده ها
ویژه جامعه محترم پزشکی
5 شنبه 29 فروردین 98
نرخ ویژه
در ایام نوروز (97/12/29 تا 98/01/16)
با نرخ 18 % ویژه جامعه پزشکی
بانک ملت

تخفیف 30 % سالیانه خرید پوشاک
25 % تخفیف منوی کافه و رستوران