IRIMCS

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی

آخرین برگزیده ها
شرکت زیبا موج نوین
مخصوص جامعه پزشکی همراه باتخفیفات ویژه
نرخ ویژه
تورهای داخلی و خارجی

پیرو تفاهم با صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور
تخفیف 30 % سالیانه خرید پوشاک
25 % تخفیف منوی کافه و رستوران
اخبار جدید