IRIMCS

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی

آخرین برگزیده ها
تخفیف ویژه
همکاری معاونت رفاهی اجتماعی صندوق تعاون و رفاه نظام پزشکی با نت برگ
35% تا 50% تخفیف
ویژه اعضای محترم جامعه پزشکی
تخفیف ویژه
تخفیف ویژه برای جامعه محترم پزشکی تا 65 %

پیرو تفاهم با صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور
تخفیف 30 % سالیانه خرید پوشاک
اخبار جدید